Apurahojen hakeminen

Vuonna 2008 perustettu Varustamosäätiö jakaa apurahoja. Apurahaa voivat hakea sekä yksityishenkilöt että yhteisöt. Apurahoja jaetaan merenkulun koulutus-, tutkimus- ja tiedotustoimintaan sekä varustamoelinkeinon toimintamahdollisuuksien edistämiseksi.

Apurahoja voi hakea vuoden ympäri. Hallitus päättää apurahojen myöntämisestä ja apurahat jaetaan säätiön sääntöjen mukaisesti.

Apurahojen hakemisesta, hakemusten käsittelystä ja päätöksistä tiedotetaan säätiön kotisivuilla www.varustamosaatio.fi. Apurahan saajille ilmoitetaan lisäksi henkilökohtaisesti myönteisestä päätöksestä.

Hakuohjeet ja linkin hakulomakkeeseen löydät tämän sivun lopusta.

Lisätietoja:

Jussi Mälkiä
Varustamosäätiön hallituksen pj.
jussi.malkia@meriaura.fi

Jutta Seppänen
Varustamosäätiön asiamies
asiamies@varustamosaatio.fi

Hakuohjeet

Apurahaa haetaan säätiön sivuilta löytyvällä hakulomakkeella. Säätiön hallitus päättää myönnettävistä apurahoista ja käsittelee apurahahakemukset pitkin vuotta järjestettävissä kokouksissaan. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti hakijalle ja niistä tiedotetaan säätiön kotisivuilla.

Hakulomakkeen täyttö

  1. Hakija: Tiedot apurahan hakijasta.
  2. Haettavan apurahan suuruus: Apurahan kokonaissumma ilmoitetaan ”Yhteensä” -kohdassa. Mikäli kyseessä on monivuotinen hanke, hakemuksessa ilmoitetaan yhden vuoden apuraha ja kustannukset sekä ”Yhteensä” -kohdassa ko. vuoden kokonaiskustannukset. Monivuotisen hankkeen kokonaiskustannukset ja vuosittainen erittely ilmoitetaan kohdassa
    ”Monivuotinen hanke – Yhteensä”.
  3. Apurahan käyttötarkoitus: Haettavan apurahan tarkoitus yksilöidään, minkä lisäksi hakijan tulee kirjoittaa erilliseen kohtaan lyhyt kuvaus hankkeesta. Näin toimitaan myös monivuotisten hankkeiden osalta, esimerkiksi työsuunnitelman muodossa. Lisätietoja voi tarvittaessa lisätä liitteeksi. Lopuksi tulee eritellä hankkeen aikataulu eli hankkeen aiottu toteutusaika.
  4. Hakemuksen ala: Ilmoitetaan hankkeen ala. Hakemuslomakkeeseen listatut alat ovat suuntaa-antavia, ja hakemuksen alana voi olla myös erikseen yksilöity muu ala.
  5. Hankkeen muu rahoitus: Ilmoitetaan hankkeen muut rahoittajat sekä tahot, joilta on haettu tai aiotaan hakea rahoitusta. Status-sarakkeessa ilmoitetaan, onko avustus myönnetty, apurahaa on haettu tai aiotaan hakea.
  6. Mahdolliset suosittelijat: Tässä kohdassa voi ilmoittaa hankkeen kannalta tärkeitä henkilöitä.

Pääosa apurahoista myönnetään yksityishenkilöille ja työryhmille vuodeksi kerrallaan. Tietokonehankintoihin ja perusopintoihin apurahoja ei yleensä myönnetä. Varustamosäätiö ei pääsääntöisesti myönnä apurahaa samalle hakijalle useamman kerran samaa tarkoitusta varten.

Apurahoina haettu summa on verovapaa nettosumma. Laki verotusmenettelystä edellyttää säätiötä tekemään ilmoituksen maksetuista, vähintään 1.000 euron apurahoista siitä huolimatta, että apurahat ovat valtion taitelija-apurahan määrään verovapaita. Lisätietoa löytyy verohallinnon sivuilta.

Myönnetyistä apurahoista tiedotetaan hakijoille ilman aiheetonta viivytystä ja samalla annetaan tarvittaessa selkeät ohjeet apurahan saajille siitä, miten apurahaan liittyvään työn edistymisestä on raportoitava. Mikäli apurahan maksaminen voidaan keskeyttää tai maksettu apuraha voidaan periä takaisin, ilmoitetaan tästä viimeistään apurahan myöntämistä koskevassa ilmoituksessa. Samalla ilmoitetaan perusteet, joiden nojalla keskeytys tai takaisinperintä on mahdollinen.

Hakulomakkeen lähettäminen

Hakulomakkeen voi lähettää verkkosivujen hakulomakkeen kautta (alla oleva linkki), postitse tai sähköpostitse. Mikäli haluat palauttaa lomakkeen postitse, tulosta lomake sen täytettyäsi ja osoita se Varustamosäätiölle.


Postiosoite:
Jutta Seppänen
Varustamosäätiö
c/o Ulrika Larpes Consulting Oy
Olympiaranta 3, 00140 Helsinki

Lomakkeen liitteineen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen: asiamies@varustamosaatio.fi

Ohjeet apurahan saajalle

Raportointi

Apurahan saajan on raportoitava apurahan käytöstä vuoden sisällä apurahan myöntämisestä. Selvitykseen apurahan käytöstä tulee kirjata apurahan saajan nimi sekä apurahan myöntämisaika, määrä ja tarkoitus. Apurahan saaja vastaa siitä, että säätiön myöntämä apuraha käytetään hakemuksessa ilmoitetulla tavalla.

Lyhyessä, 1-2 sivun mittaisessa selvityksessä apurahan saajan on kerrottava, miten apurahan tarkoitus on toteutunut ja miten se on edistänyt hankkeen tai opintojen valmistumista. Selvityksessä selostetaan lisäksi apurahan käytön aikataulu ja keskeiset tulokset sekä kulujen jakautuminen. Jatko-opintoihin tai -tutkintoihin myönnetyissä apurahoissa selvitykseen liitetään tiivistelmä opinnäytetyöstä.

Säätiö on kiinnostunut siitä, mitä sen myöntämällä apurahalla on saavutettu ja mikä on ollut apurahan merkitys. Säätiö haluaa myös varmistua siitä, että apuraha on käytetty hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Raporttia ei julkaista ilman apurahan saajan lupaa.

Selvitys lähetetään sähköpostitse osoitteeseen asiamies(at)varustamosaatio.fi. Asetetun raportointivelvollisuuden laiminlyönti vaikuttaa kielteisesti mahdollisuuteen saada apurahaa vastaisuudessa ja oikeuttaa säätiön perimään apurahan takaisin apurahan saajalta.