Varustamosäätiö

Säätiön esittely

Varustamosäätiö on Suomen Varustamoyhdistyksen vuonna 2008 perustama itsenäinen, riippumaton ja yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea merenkulun koulutus-, tutkimus- ja tiedotustoimintaa sekä edistää varustamoelinkeinon toimintamahdollisuuksia. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan pääasiassa myöntämällä apurahoja, tukemalla varustamotoimintaan liittyvää yhteiskunnallista toimintaa ja osallistumalla merenkulun tiedotustoimintaan. Lisäksi säätiö edistää varustamoelinkeinon toimintamahdollisuuksia ylläpitämällä yhteyttä alan viranomaisiin ja yhteisöihin ja vaikuttamalla varustamostoimintaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Varustamosäätiön y-tunnus on 2271556-8 ja säätiön kotipaikka on Helsinki. Varustamosäätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen, jonka toimintaan voit tutustua täältä. Säätiöiden toimintaa valvovat tilintarkastajat sekä Patentti- ja rekisterihallitus. Varustamosäätiö on sitoutunut noudattamaan hyvää säätiötapaa.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Säätiöllä on asiamies, joka hoitaa säätiön hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Hallituksen jäsenet

Jussi Mälkiä, puheenjohtaja
Christer Antson, varapuheenjohtaja
Markus Karjalainen
Vesa Savolainen
Tiina Tuurnala
Ulrika Larpes

Varustamosäätiön strategia 2020-2025

Visio

Varustamosäätiö on tunnettu ja arvostettu suomalaisen varustamotoiminnan tukija, edistäjä ja mahdollistaja.

Missio

Varustamosäätiö kasvattaa toimintansa vaikuttavuutta yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ja lisää tasaisesti merenkulun koulutus-, tutkimus- ja tiedotustoiminnan tukemiseen käytettäviä varoja. Säätiö kasvattaa varustamoalan vetovoimaa ja kohottaa sen arvostusta.

Arvot

Varustamosäätiön arvoja ovat
Vaikuttavuus, Läpinäkyvyys ja Vastuullisuus.

Varustamosäätiön linjaukset

Tuemme varustamotoimintaa aktiivisesti ja vaikuttavasti

  • Varustamosäätiön tarkoituksena on tukea merenkulun koulutus-, tutkimus- ja tiedotustoimintaa ja edistää varustamoelinkeinon toimintamahdollisuuksia aktiivisella otteella. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla varustamotoimintaan liittyvää yhteiskunnallista toimintaa ja myöntämällä apurahoja sekä osallistumalla merenkulun koulutus-, tutkimus- ja tiedotustoimintaan.

Turvaamme toimintamme taloudelliset edellytykset

  • Säätiön varanhankinta pohjautuu säätiön sijoitustoiminnan tuottoon. Säätiö hallinnoi omaisuuttaan tuottavasti ja vastuullisesti. Säätiön varojen hoitoa ohjaa vuosittain tarkistettava sijoitussuunnitelma.

Kehitämme toimintamme vaikuttavuutta

  • Säätiön tavoitteena on lisätä toimintansa vaikuttavuutta osallistumalla varustamotoiminnan näkyvyyden kasvattamiseen ja rakentamalla alan hyvää imagoa medioissa ja oppilaitoksissa, kehittämällä apurahatoimintaa ja kasvattamalla siihen käytettäviä varoja sekä tukemalla tutkimustoimintaa, lisäämällä yhteistyötä alan yhteisöjen kanssa ja hakeutumalla mukaan alan toimijoiden kehityshankkeisiin. Säätiön tavoitteena on myös tukea varustamoalan kehittämistä tulevaisuuden megatrendien mukaisesti.

Toimimme avoimesti

  • Säätiö toimii läpinäkyvällä tavalla ja kertoo avoimesti kotisivuillaan toiminnastaan sekä myönnetyistä tuista ja apurahoista.

Säätiön vuosi

Säätiö laatii vuosittain toiminnastaan saatavilla olevan toimintakertomuksen. Toimintakertomuksista saa lisätietoa säätiön varainhoidosta, apurahahakemuksista, päätöksistä ja linjauksista sekä säätiön toiminnan vaikuttauudesta.